dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phần I-2 Câu 6: Phân tích bản chất GCCN của nhà nước ta theo TT HCM. Liên hệ sự vận dụng của đảng ta ... mien phi,tai lieu Phần I-2 Câu 6: Phân tích bản chất GCCN của nhà nước ta theo TT HCM. Liên hệ sự vận dụng của đảng ta ... mien phi,bai giang Phần I-2 Câu 6: Phân tích bản chất GCCN của nhà nước ta theo TT HCM. Liên hệ sự vận dụng của đảng ta ... mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/17/2016 2:24:46 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phần I-2 Câu 6: Phân tích bản chất GCCN của nhà nước ta theo TT HCM. Liên hệ sự vận dụng của đảng ta trong xây dựng nhà nước pháp quyền ?
1. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta:
* Theo quan điểm của Mác Ăng ghen về bản chất GCCN của NN
- Nhà nước là một sản phẩm của xã hội có giai cấp; Nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại khi nào xã hội có giai cấp;Nhà nước là ý chí và sự cai trị của một giai cấp nhất định trong xã hội;
*Quan điểm của Lênin về bản chất GCCN của nhà nước:
- Lê nin cho rằng không có nhà nước siêu giai cấp; Chỉ có nhà nước bảo vệ giai cấp này chống lại giai cấp khác.
* Theo HCM về bản chất GCCN của nhà nước:
Quán triệt quan điểm của CNMLN, Hồ chí minh nhận thức rất rõ bản chất giai cấp của nhà nước nói chung. Theo Người, Bất cứ một nhà nước nào cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định; “Tính chất của nhà nước là bản chất giai cấp của chính quyền”; Mỗi nhà nước đều gắn với một chủ thể giai cấp, bảo vệ lợi ích của một giai cấp nhất định; KHông thể có NN đứng ngoài giai cấp, NN phi giai cấp.
Theo TT HCM nhà nước của dân - do dân - vì dân về bản chất là nhà nước mang bản chất GCCN. Quán triệt các nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa MLN về bản chất giai cấp của NN, HCM ý thức rất rõ: Tính chất của NN là nội dung giai cấp của chính quyền; trong NN đó giai cấp nào thống trị, giai cấp nào bị trị, NN bảo vệ lợi ích của giai cấp nào thì mang bản chất của giai cấp đó. Trên cơ sở quan niệm chung đó, HCM khẳng định “ NN của ta là NN dân chủ ND dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”.

* Trong TT HCM bản chất GCCN của NN kiểu mới được thể hiện trên các mặt sau:
- Nhà nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phổ biến của CN Mác Lenin về nhà nước chuyên chính vô sản, nhà nước XHCN nói chung. Nền tảng tư tưởng của nhà nước là học thuyết của CN Mác Lênin. Xa rời các nguyên lý này nhà nước sẽ biến chất, trở thành nhà nước của giai cấp khác.
- Nhà nước luôn luôn được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản. Ở nước ta Đảng công sản là người lãnh đạo nhà nước trong tất cả các giai đoạn cách mạng.
- Nhà nước ta được tổ chức, hoạt động và vận hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ - một nguyên tắc tổ chức đặc thù của GCCN: Tập trung trên nền tảng dân chủ và dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung; dân chủ càng mở rộng, tập trung càng cao độ.
- Cơ sở xã hội của nhà nước là khối đại đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức.
- NN ta được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc: Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng trong tổ chức và hoạt động có sự phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ giữa quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
- Nhà nước điều hành và quản lý xã hỗi bằng pháp luật mà pháp luật đó đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng lao động.
TRong TT HCM Bác rất coi trọng yếu tố pháp trị, tôn trọng hiến pháp, pháp luật và HCM cũng là người luôn nắm chắc việc quản lý điều hành công việc của NN đúng luật, không lạm quyền, độc đoán chuyên quyền.
Với những biểu hiện như vậy, ở nhà nước ta bản chất GCCN bao giờ cũng thống nhất chặt chẽ với tính nhân dân và tính dân tộc. Đây là một quan niệm hết sức đặc sắc và độc đáo của Hồ Chí Minh. Sự thống nhất này dựa trên các căn cứ khách quan mà quan trọng nhất là sự thống nhất lợi ích của GCCN với lợi ích của nhân dân lao động, và lợi ích của toàn dân tộc: Độc lập cho dân tộc; khát vọng dân chủ của toàn thể dân tộc; cuộc sống no đủ, sung sướng, hạnh phúc của tất cả mọi người dân VN.
2. Sự vận dụng của Đảng ta:
a. Thực trạng tổ chức, hoạt động của nhà nước ta hiện nay:
*Thành tựu:
Trong quá trình đổi mới, Đảng và NN lãnh đạo nhân dân ta gìanh được nhiều thắng lợi trên các mặt trận an ninh chính trị, an toàn xã hội, hợp tác quốc tế
 Quốc hội tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hệ thống pháp luật được bổ sung. Hoạt động