dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phần I-2 Câu 5: Phân tích làm rõ tính chất dân chủ nhân dân của nhà nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh mien phi,tai lieu Phần I-2 Câu 5: Phân tích làm rõ tính chất dân chủ nhân dân của nhà nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh mien phi,bai giang Phần I-2 Câu 5: Phân tích làm rõ tính chất dân chủ nhân dân của nhà nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/17/2016 2:19:28 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu 5: Phân tích làm rõ tính chất dân chủ nhân dân của nhà nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng HCM về nhà nước bắt nguồn tốt đẹp của dân tộc VN, bao gồm truyền thống tổ chức, xây dựng nhà nước, pháp luật, trong đó chủ nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước.
Nguồn gốc lý luận quan trọng hình thành TT HCM về nhà nước kiểu mới ở nước ta là các giá trị, tinh hoa văn hóa nhân loại cả phương Đông và phương tây trong lĩnh vực nhà nước, quản lý xã hội và luật pháp. Nguồn gốc lý luận quan trọng, quyết định hình thành TT HCM về nhà nước là học thuyết Mác – Lênin về nhà nước nói chung, nhà nước chuyên chính vô sản, nhà nước XHCN nói riêng. Đến với CN Mác – Le6nin, HCM đã tìm thấy con đường CMVN, phương thức đúng đắn để giải quyết vấn đề chính quyền nhà nước, hiểu biết thấu đáo bản chất nhà nước và cách thức tổ chức nhà nước.
Trên cơ sở đó, HCM đã hình thành các quan điểm lý luận riêng về một kiểu nhà nước mới phù hợp với thực tế VN – nhà nước dân chủ nhân dân.
1. Nhà nước của dân
Nhà nước mới theo HCM trước hết phải là nhà nước của cả dân tộc, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp được đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và tài năng tham gia vào công cuộc xây dựng nhà nước. Trong TT HCM độc lập thống nhất đất nước không tách rời với tự do, hạnh phúc của nhân dân. HCM cùng Đảng, cùng dân bắt tay vào xây dựng “ Nhà nước dân chủ, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Bộ máy nhà nước phải do dân tự lập ra, người đứng đầu Nhà nước cũng phải do dân bầu ra. Nhà nước đó hoạt động vì mục tiêu, quyền lợi của nhân dân lao động. Nhà nước VN là nhà nước dân chủ nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân “ tự quyết định”. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Hồ Chí Minh khẳng định: Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam. “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Nhân dân là chủ thể duy nhất của quyền lực nhà nước đó.
Tính chất dân chủ nhân dân là đặc trưng nổi bật của chính quyền nhà nước kiểu mới. Trong nước ta, nhân dân là người nắm giữ mọi quyền lực, còn các cơ quan nhà nước do nhân dân tổ chức ra, nhân viên nhà nước là người được ủy quyền, thực hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, trở thành công bộc của nhân dân. Thể chế dân chủ cộng hòa đã làm thay đổi tận gốc quan hệ quyền lực chính trị và thực hiện quyền lực, nhân dân được đặt ở vị trí cao nhất, nhà nước không còn là công cụ thống trị, nô dịch dân như trong thời phong kiến, tư bản.
Muốn vậy, người cầm quyền phải sát dân, gần dân, hiểu dân, thương dân, tin dân và biết sử dụng sức mạnh của dân. Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn cán bộ phải quan tâm đến những kiến nghị, đề đạt của nhân dân: “Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Hồ Chí Minh xác định: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối” . Chức năng đối nội cơ bản của Nhà nước là hướng dẫn nhân dân tổ chức tốt đời sống, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhằm thỏa mãn nhu cầu cần thiết hàng ngày. Theo Hồ Chí Minh “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ.
2. Nhà nước do nhân
Theo HCM, nhà nước do dân là dân làm chủ nhà nước, nhà nước phải tin dân và dực vào dân. Nhà nước dân chủ nhân dân do nhân dân trực tiếp tổ chức, xây dựng thông qua tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu. Hồ Chí Minh nhận thức tổng tuyển cử là một quyền chính trị mà nhân dân giành được qua đấu tranh cách mạng, là hình thức dân chủ, thể hiện năng lực thực hành dân chủ của nhân dân. “Tổng